Sập Chiếu Ngựa Gỗ 2 tấm

Sập Chiếu Ngựa Gỗ 2 tấm
Chất liệu: Gỗ Cẩm Hồng
Kt: 309x193x20cm
Mã: CN730
2 tấm bắp sỉ đét k tâm k tim, vân chun tuyển chọn đẹp.